KİŞİSEL ANTRENÖRLÜK HİZMET SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

1.1. İşbu Kişisel Antrenörlük Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.) Remmsoft….. ile (Bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır.) Antrenör arasında, Antrenör’ün, Şirket’in Fitim isimli uygulamasından (Bundan böyle “Uygulama” olarak anılacaktır.) Kullanıcılara sunacağı hizmetlere ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

1.2. Şirket ve Antrenör işbu Kişisel Antrenörlük Hizmet Sözleşmesi’nde (İşbu sözleşmede “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır.) münferiten “TARAF”, müştereken “TARAFLAR” olarak anılacaktır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşmenin konusunu; Şirket'e ait “Fitim” uygulamasının (Işbu sözleşmede “UYGULAMA” olarak anılacaktır.) www.fitim.app web sitesinden veya mobil uygulamalardan erişilecek hizmetlerin kullanıcıya sağlanması sırasında tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini oluşturur.

3. SÖZLEŞMENİN BAŞLANGIÇ TARİHİ VE SÜRESİ

İşbu sözleşme, sisteme Antrenör tarafından giriş yapılarak, işbu sözleşmenin onaylanması ile imzalanmış sayılarak, yürürlüğe girer. İşbu sözleşme 1 yıl boyunca yürürlükte kalacaktır.Taraflardan herhangi birinin sözleşmenin ilgili maddesi uyarınca; sözleşmeyi feshetmeye yönelik karşı tarafa yapacağı yazılı birbildirim bulunmadıkça sözleşme kendiliğinden aynı koşullarla senelik olarak yenilenir.

4. HİZMET BEDELİ

Şirket’e ait Uygulama’dan hizmet alacak Kullanıcıların kabul ettikleri antreman ücreti bedeli hizmetin ifası sonrasında Antrenör’e doğrudan ödenebileceği gibi Online 2 Ödeme Sistemi ile banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri vasıtasıyla anında online ödeme olarak da yapılabilir. Antrenör; Kullanıcılar tarafından ödenecek bedelin, %10’unun Şirket’e, %30’unun uygulamanın indirildiği Apple Store veya Google Play Store’a ait olduğunu, söz konusu paylara ilişkin ödemeler yapıldıktan sonra kalan %60’lık payın kendisine ait olduğunu gayrikabıli rücu kabul ve beyaneder.

5. ANTRENÖR’ÜN SORUMLULUKLARI

5.1. Antrenör, Şirket’e ait uygulama ve internet sitesine üye olan kullanıcılara online veyahut birebir olmak üzere sağlık ve spor alanında tavsiyeler sunacaktır.

5.2. Antrenör, Şirket’in yazılı onayı olmadıkça işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini üçüncü bir şahsa devredemez.

5.3. Antrenör, işbu sözleşmenin 4.maddesinde yazan hizmet bedeli oranı dışında Şirket ve Kullanıcı’dan hiçbir nam adı altında başka bir bedel talep ve tahsil edemez.

5.4. Antrenör, yalnızca Şirket’e Uygulama ile ilgili hizmet verecek olup işbu sözleşme taraflar arasında yapılmış bir iş akdi hükmünde değil, hizmet akdi niteliğindedir. Şirket, Antrenöre SGK prim ödemesi dahil herhangi bir özlük işleminden sorumlu değildir. Antrenörün personel çalıştırması halinde çalıştırdığı personelin her türlü hak ve alacaklarının ödenmesinden sorumludur. Antrenör, çalıştırdığı personelin güvenlik ve denetiminden sorumludur. Antrenör, taahhüt ettiği hizmet işlerinde çalıştıracağı personelin güvenliğinin, denetiminin, sevk ve idaresinin tamamen kendisine ait olduğunu, bu çalışanların ücretinin, vergilerinin, SSK (SGK) ve diğer primlerinin ödenmesi dahil tüm özlük işlerinin hak ve alacaklarının kendisi tarafından karşılanacağını, Şirket’in bu hususlarla ilgili olarak söz konusu çalışanlar ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığını, çalışanların tamamen kendi personeli olduğunu, çalışanların çalışması esnasında Şirket’in çalışanlarına, misafirlerine, davetlilerini, menkul ya da gayrimenkul mallarına, çevreye ve 3. şahıslara, birbirlerine verdiği vereceği zararlardan tek başına ve kendisinin sorumlu olduğunu, Şirket’in herhangi bir sebeple ve sözleşmeden (ezcümle ücret, vergi, sigorta pirimi, kıdem, ihbar tazminatı, iş kazasından kaynaklanacak maddi, manevi her türlü tazminat) dolayı herhangi bir şekilde ödeme talebi ile karşılaşması ya da ödemede bulunması durumunda sözleşmenin ilgili maddeleri gereğince ödeme, borç kaydı, tahsil, takas, mahsup vs. işlemlerin yapılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.5.Antrenör, danışmanlık yaptığı Kullanıcıların her türlü maddi-manevi zarar ziyan ve tazminat talepleri ile sair parasal taleplerinin tek sorumlusu olduğunu gayrikabıli rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6. Antrenör, Şirket ve Kullanıcılar ile ilgili öğrendiği her türlü bilgiyi özenle koruyup, bunun için her türlü tedbiri alacağını ve de herhangi bir üçüncü kişi ile paylaşmayacağını kabul ve beyan eder.

5.7. Antrenör, şirketle paylaşmış olduğu özgeçmişi dahil her türlü bilginin doğru ve güvenilir olduğunu, sözleşme süresi boyunca Şirket’in ve Kullanıcıların üstün menfaatini en iyi şekilde koruyacağını beyan ve taahhüt eder.

5.8. Antrenör, Şirket’in ve Kullanıcıların en üst düzeyde itibar ve güven müessesesi olduğunu, hizmetleri gerçekleştirirken, hizmetin sekteye uğramasını engelleyecek şekilde önlemler alacağını, Şirket’in ve Kullanıcıların güvenlik politikası dâhilinde hassasiyet arz eden konulara ilişkin gerekliliklere dikkat edeceğini, Şirket’in ve Kullanıcıların tabi olduğu mevzuat hükümlerinin gerçekleştirilecek hizmet çerçevesinde kendisi için de geçerli olduğunu bildiğini ve kabul ettiğini, tüm bu hususların sözleşmenin olmazsa olmaz hükümleri olduğunu ve sözleşme ile ilgili her türlü yorum ve tespitlerin, ihtilafların halli ve çözümünün öncelikle buna göre sonuçlandıracağını açıkça beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

5.9. Antrenör, sözleşme ile yükümlendiği hizmetleri en iyi ve kusursuz şekilde yerine getirebilecek; bilgiye, beceriye, tecrübeye, kalifiye ve uzman personele, teçhizata, teknolojiye, altyapıya ve donanıma sahip olduğunu, işbu sözleşme ile yükümlendiği her ne ad altında olursa olsun işbu sözleşme ile belirlenen tüm yükümlülüklerini azami basiret ve özen ile yerine getireceğini, yükümlülüklerini yerine getirirken çalıştıracağı tüm kişi ve kişilerin hafif ihmal dahi göstermeyeceğini, bu kişilerin hafif ihmalinden dahi sorumlu olduğunu, sözleşme ile yükümlendiği yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesi nedeniyle gerek Şirket’in gerek üçüncü kişilerin ve gerekse de çevrenin herhangi bir zamanda uğradığı her türlü zararı, hasarı vs. giderimleriŞirket’e herhangi bir mahkeme ilamına gerek olmaksızın derhal ödeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. ŞİRKET’İN SORUMLULUKLARI

6.1. Kullanıcı ihmali, kastı veya ağır kusuru nedeniyle oluşacak hatalar, sistem arızası, elektrik kesintisi, kullanıcı hatası nedeniyle sisteme sızacak virüslerin vereceği zararlardan, bilgi ve program kayıplarından Şirlet sorumlu tutulamaz. Girilen bilgilerin ve satın alınan programların her türlü bilgi kaybına karşı düzenli olarak sistemin yedeklenmesi sorumluluğu Şirket’e aittir.

7. MÜCBİR SEBEP

7.1. Taraflardan hiçbiri diğerine karşı, yangın, patlamalar, tabii afetler, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, askeri makamların müdahalesi,ve/veya resmi makamların emirlerine uymak (aşağıda hepsi birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır) gibi nedenlerden kaynaklanan akde aykırılık ve gecikmeler de dahil olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, kendi kontrolünde olmayan sebep veya koşullardan ötürü buradaki yükümlülüklerini ifa edememekten veya ifada gecikmekten ötürü sorumlu olmayacaktır.

7.2. Mücbir Sebebe maruz kalan taraf derhal diğer tarafa, bu durumu, etkilerini ve tahmini süresini yazılı olarak bildirecek ve en kısa zamanda Mücbir Sebebin olumsuz etkilerini bertaraf etmek ve edimlerini eskisi gibi ifa etmek için her türlü gayreti gösterecektir.

7.3. Yukarıda sayılan mücbir sebep hallerinden herhangi birisinin bir aydan (30 gün) fazla sürmesi halinde, taraflardan herhangi birisi işbu sözleşmeyi söz konusu sürenin bitimini müteakiben, diğer tarafa yazılı bir ihbarda bulunmak sureti ile haklı olarak feshedebilir.

8. SÖZLEŞMENİN FESHİ

8.1.Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşmeden doğacak borç ve/veya taahhütlerinden herhangi birini zamanında yerine getirmediği veya eksik yerine getirdiği, yükümlülüklerine uymadığı takdirde diğer taraf, bu durumun giderilmesi için 3 (üç) günden az olmamak koşuluyla bir süre tanımış olmak koşuluyla tanınan süre içerisinde bu durumun giderilmemesi halinde bu sürenin sonunda sözleşmeyi tek yanlı feshetme hakkına sahiptir.

8.2.İşbu sözleşme yenileme tarihinden 30 gün evvel yenilememe ihbarında bulunulması hariç olmak üzere Şirket tarafından sözleşmede belirtilen koşulların dışında ve Şirket’in takdirinde olmak üzere haklı bir neden olmaksızın tek taraflı olarak her zaman fesih edilebilir. Söz konusu fesih Antrenör’ün sözleşmeye aykırılıklarından kaynaklanıyorsa Antrenör, Şirket’in tüm zararlarını, işi başkasına yaptırmak zorunda kalması nedeniyle ödeyeceği tüm bedelleri ilk yazılı talepte Şirket’e ödeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3.İşbu sözleşme yenileme tarihinden 30 gün evvel yenilememe ihbarında bulunulması hariç olmak üzere Antrenör tarafından sözleşmede belirtilen koşullar dışında herhangi bir nedenden dolayı tek taraflı olarak fesih edildiği taktirde Antrenör haksız fesihten dolayı Şirket’in uğrayacağı bütün maddi zararları ödeyeceğini kabul ve beyan eder.

9. GİZLİLİK

9.1. Antrenör, işbu Sözleşme, vereceği hizmet, bu ilişki ve herhangi bir nedenle öğrendiği/öğreneceği ve edindiği/edineceği Şirket’e yada Kullanıcılara ait yazılı, sözlü, görsel, işitsel ve/veya herhangi bir başka formdaki, her türlü fikri ve sınai haklar, iyileştirme fikirleri, ticari sırlar, buluşlar, çizimler, dosya bilgi, veri ve doneleri, her türlü vesaik, diyagramlar, şartnameler, teknik bilgiler, know-how, işlemler, formüller, modeller, yazılımlar, veri tabanları, şifreleme teknikleri, prosesler, iş stratejileri, araştırma ve geliştirme yöntemleri, test sonuçları, pazarlama teknikleri ve malzemeleri, pazarlama ve geliştirme planları, fiyat listeleri, fiyat uygulama politikaları, potansiyel ve mevcut müşteriler ve/veya tedarikçiler ile ilgili bilgiler, yöneticiler, ortaklar, çalışanlar ile ilgili bilgiler ve sözleşmeler, her türlü finansal bilgiler, bütçe, satış rakamları, ürünler, ürün fiyatları, karlılık, örgütsel yapı, yönetim biçimi ve prosedürleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere benzeri her ne ad altında olursa olsun her türlü bilgi ve belgeler sır niteliğinde gizli bilgiler olup; herhangi bir süre sınırı olmaksızın ilanihaye, bu bilgi ve belgeler herhangi bir suretle Antrenör tarafından çoğaltılamayacak/ kopyalanmayacak, her ne sebeple olursa olsun hiçbir şekilde herhangi bir üçüncü gerçek veya tüzel kişiye açıklanmayacak, herhangi bir şekilde ifşa edilmeyecek, kendi veya herhangi bir üçüncü gerçek veya tüzel kişi lehine/çıkarına herhangi bir amaçla kullanılmayacak, herhangi bir şekilde bilgi ve belgelerin gizliliği ihlal edilmeyecek/ ettirmeyecektir. Şirket’in yazılı talebi/talimatı üzerine veya sözleşmenin Şirket tarafından feshedilmesi veya sözleşmenin sona ermesi halinde Şirket’in herhangi bir talep/talimatı olmasa dahi Antrenör, kendisine yazılı olarak veya elektronik formatta veya sair surette verilen bütün bilgi ve belgeleri, iş bu sözleşme, vereceği hizmet, bu ilişki ve herhangi bir nedenle öğrendiği/öğreneceği ve edindiği/edineceği tüm bilgi ve belgeleri, bu bilgi ve belgelerin çoğaltılması/kopyalanması mümkün olmamasına rağmen çoğaltılmış/ kopyalanmış ise (bilgi ve belgelerin herhangi bir suretle çoğaltılmaması/ kopyalanmaması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.) aynı zamanda bilgi ve belgelerin tüm suret ve kopyalarını herhangi bir üçüncü gerçek veya tüzel kişinin herhangi bir şekilde eline geçmeyecek veya öğrenilmeyecek bir şekilde en güvenilir yollarla gecikmeksizin derhal Şirket’e iade edecektir. Bu hallerde (Şirket’in yazılı talebi/talimatı üzerine veya sözleşmenin Şirket tarafından feshedilmesi veya sözleşmenin sona ermesi halinde sözleşmenin herhangi bir talep/talimatı olmasa dahi) Antrenör aynı zamanda; kendi uhdesinde, bilgisayarlarında veya adı her ne olursa olsun herhangi bir cihazında (CD, disket, hafıza kartı) yahut herhangi bir yerde kayıtlı olan veya yer alan Şirket’e veya Kullanıcılara ait her türlü bilgi ve belgeleri herhangi bir üçüncü gerçek veya tüzel kişinin herhangi bir şekilde eline geçmeyecek veya öğrenilmeyecek bir biçimde, yeniden ulaşılamayacak/ihya edilmeyecek şekilde imha edecek/silecektir.

9.2.İşbu maddenin Antrenör tarafından ihlali halinde, Şirket’in Taraflar arasındaki ticari ilişki veya sözleşmelere devam etme veya fesih hakkı saklı kalmak kaydı ile 7 ve her iki halde de,Antrenör her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere Şirket’e ........ cezai şart ödemeyi ve cezai şartta tenkisin mümkün ve muteber olmadığını gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Şirket’in fazlaya ve sair hususlara ilişkin her türlü zararının tazminini talep ve dava hakkı saklıdır.

10. HÜKÜM İPTALİ

İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün mahkeme ve/veya yasal bir organ tarafından iptali halinde, bu durum diğer hükümlerin yürürlüğüne bir etkide bulunmaz. Bu iptal edilenin dışında kalan diğer tüm hükümleriyle birlikte işbu sözleşmenin yürürlükte kalacağını taraflar kabul, beyan ve taahhüt ederler.

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin uygulama ve yorumundan kaynaklanabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Bursa Mahkemeleri ve Bursa İcra Daireleri yetkilidir.

12.DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşmenin yürütülmesi, yorumu veya doğacak her türlü ihtilaflarda Şirket’indefter,evrak ve bilgisayar kayıtlarının münhasır delil teşkil edeceğini, bunlara karşı her türlü itiraz haklarından feragat ettiklerini ve tarafların bu kayıtlarının kat’i delil oluşturacağını, taraflar kabul, beyan ve taahhüt ederler.

13. TEBLİGAT

Antrenör’ün sisteme kayıt olurken belirtmiş olduğu açık adres ve mail adresi ile sözleşmenin 1.maddesinde yazan Şirket’e ait adres yasal tebligat adresleri olduğunu, bu adreslere yapılacak tebligatın, adres değişikliği karşı tarafa noter marifetiyle yollanan bir ihbarname ile bildirilmedikçe, yasal bir tebligatın bütün sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

14. MUHTELİF

14.1. 14 maddeden oluşan işbu sözleşme Antrenör tarafından onaylandığı tarihte imzalanarak, yürürlüğe girmiş kabul edilir.

14.2.Antrenör, sözleşmeden doğan yükümlülük, sorumluluk, hak ve alacaklarını Şirket’in yazılı onayı olmaksızın hiçbir şekilde rehin, temlik ve devredemez.